ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller för beställning av Interactive Fitness Sverige AB:s tjänster som marknadsförs under namnet ”PUSH”. Genom att beställa en tjänst som tillhandahålls av Interactive Fitness Sverige AB (nedan Leverantören) eller genom att anmäla dig till Leverantörens e-postutskick anses du (nedan Användaren) ha godkänt dessa villkor och bestämmelser nedan Villkoren). Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren utan föregående avisering.

1. Inledning

Leverantören tillhandahåller en prenumeration (nedan Tjänsten) av produkten ”PUSH” (nedan Produkten), vilken är ett interaktivt träningsredskap som lyser upp med ljus och stängs av genom att Användaren lägger handen på Produkten eller drar handen över Produkten för att trigga sensorn och därefter tänds nästa puck upp. I Tjänsten ingår även tillgång till en träningsportal online med tillgång till videoklipp med inspiration, träningsövningar, träningsprogram och generell kost och träningslära. Denna träningsportal nås via https://www.pushtraningspuckar.se och beskrivs i det följande som Leverantörens webbplats.
Tjänsten är främst avsedd för privatkunder men är tillgänglig även för företagskunder, såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande, under förutsättning att företagskunden innehar ett organisationsnummer. Tjänsten är avsedd för Användaren själv och personer som tar del av Tjänsten inom ramen för Användarens verksamhet. Användaren har inte rätt att hyra ut Tjänsten/Produkten till tredje part. Användaren bär själv ansvaret för eventuella skador på Produkten om Användaren eller någon i dennes närhet har varit vårdslös.
Leverantören ansvarar för att leverera Tjänsten i enlighet med vad Användaren har beställt och för att uppfylla sin del av avtalet lagenligt, affärsmässigt och kundorienterat. Leverantören förbehåller sig rätten att använda sig av underleverantörer i syfte att kunna leverera Tjänsten i enlighet med vad som utlovats.

2. Beställning

Såvida ej annat uttryckligen angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan Användaren och Leverantören när genomförd beställning har gjorts av Användaren på Leverantörens webbplats och Användaren har erhållit en orderbekräftelse från Leverantören till den e-postadress som angetts i samband med beställningen (nedan Avtalet). För att Användaren skall kunna genomföra beställningen krävs att Användaren godkänner Villkoren samt Leverantörens integritetspolicy.
Användaren ansvarar för att lämna korrekta uppgifter och information i samband med beställningen av Tjänsten. Leverantören äger rätt att efterfråga kompletterande information från Användaren innan Avtal träffas, om det krävs för att Leverantören ska kunna säkerställa fullgörandet av sina rättigheter enligt Avtalet. Om Leverantören skulle upptäcka att dessa uppgifter i något avseende är felaktiga äger Leverantören rätt att häva Avtalet och återkalla Produkten.

3. Abonnemang och priser

Såvida ej annat uttryckligen angivits löper Avtalet månadsvis (Avtalstiden). Avtalstiden inleds fem dagar efter att Användaren mottagit orderbekräftelse från Leverantören. Avtalet förlängs tillsvidare och kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) kalendermånad. Avtalet skall sägas upp genom att Användaren meddelar Leverantören detta per telefon. Uppsägningen anses mottagen när Leverantören bekräftat uppsägningen per e-post. Vill Leverantören säga upp Avtalet skall Leverantören meddela Användaren detta per e-post. Uppsägningen anses mottagen 48 timmar efter avsändandet.
Beroende på vilken prenumeration Användaren väljer ingår olika många träningspuckar. De priser som från var tid till annan anges på Leverantörens hemsida skall anses vara det pris som gäller vid den aktuella tidpunkten.
Alla priser som anges på Leverantörens webbplats anges inklusive moms och i SEK.
Priset för Tjänsten utgörs av månatliga betalningar. Priset varierar beroende på vilken prenumeration Användaren valt. Det pris som anges vid beställning av Tjänsten är det pris som skall anses ha överenskommits mellan Leverantören och Användaren.
Om Leverantören från var tid till annan erbjuder Användaren en kostnadsfri månad gäller avseende denna månad vad som särskilt anges i det forum vari erbjudandet kommuniceras. Vill Användaren säga upp Tjänsten under Avtalstiden anses Tjänsten avslutad till slutet av innevarande avtalsperiod eller, om Avtalet har förlängts automatiskt, till utgången av uppsägningstiden.

4. Betalning

Betalning för Tjänsten sker via betalningslösningen Stripe. I samband med beställning av Tjänsten krävs att Användaren registrerar ett betalkort som Stripe godkänner. Den första debiteringen görs från kontot senast sju (7) dagar från registrering av betalkortet. Därefter sker debitering månadsvis räknat från första debitering. Vid misslyckad betalning via Stripe äger Leverantören alltid rätt att ställa ut faktura med 14 dagars betalning, själv eller via extern fakturahanterare, för de betalningar som inte har kunnat genomföras.
Vid utebliven betalning har Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser från den tid betalning skulle ha skett till dess full betalning har skett. Leverantören förbehåller sig rätten att genomföra en kreditprövning av Användaren innan Användarens beställning godkänns. Leverantören förbehåller vidare sig rätten att ändra betalningslösning framöver och som ett led i detta fortsätta använda sig av externa betalningslösningar såsom t.ex. externa fakturahanterare.

5. Leverans och retur

Efter genomförd beställning skickas Produkten från Leverantören så fort som möjligt. Vanligtvis levereras Produkten inom 2-3 arbetsdagar från genomförd beställning men på grund av underleverantörer kan leveranstiden bli längre.
Produkten skickas spårbart med något av de leveransalternativ som Användaren själv väljer vid beställning av Tjänsten. Leverans av Produkten sker, om Användaren inte anger annat, till närmaste utlämningsställe i förhållande till den leveransadress som Användaren har angett. Leveranskostnader betalas av Användaren om annat ej uttryckligen angivits. Aktuell leveranskostnad anges i samband med beställningen och om Användaren godkänner beställningen anses Användaren ha godkänt leveranskostnader och de villkor som i övrigt gäller för aktuellt leveransalternativ.
Efter utgången av Avtalet är Användaren skyldig att återsända Produkten till Leverantören senast 10 dagar efter Avtalstidens slut. Om Användaren inte återsänt Produkten inom tio (10) dagar efter Avtalstidens upphörande debiteras Användaren med 100 kronor per påbörjad vecka som Leverantören ännu inte mottagit Produkten.
Användaren kan efter skriftlig begäran erhålla retursedel från Leverantören för att återsända Produkten. Leverantören står kostnaden för retur av Produkten vid uppsägning av Avtalet.

6. Ångerrätt

Om Användaren är en privatkund gäller distansavtalslagen. Det innebär att Användaren, förutsatt att denne är en privatkund, har rätt att ångra Avtalet inom 14 dagar från att Användaren mottagit Produkten. Leverantören äger rätt att stänga av Användarens tillgång till det digitala innehållet så snart Leverantören mottagit meddelande från Användaren att denne önskar ångra Avtalet.
Vid utövande av ångerrätten står Användaren själv för kostnaden för retur av Produkten samt risken till dess att Produkten kommit oss till handa.

7. Garanti

Under Avtalstiden gäller garanti för Produkten. Garantin omfattar fel på Produkten som inte är hänförligt till vårdslös användning. Garantin innebär att Användaren har rätt att erhålla en ny Produkt om det uppstår fel på produkten. Användaren har ingen rätt till nedsättning av fakturan vid ianspråktagande av garantin.

8. Användning

Användaren och personer i närhet får använda Produkten för det ändamål Produkten är avsedd, det vill säga som träningsredskap.
Produktens användning förutsätter att Användaren innan användning i erforderlig utsträckning har läst de instruktioner som bifogas Produkten och finns tillgänglig på Leverantörens hemsida.
Användaren och dess användare får inte använda Produkten för olagliga ändamål eller på sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för Leverantören eller tredje part. Användaren och dess användare får inte heller använda Produkten, eller låta någon annan använda Produkten, på ett sätt som riskerar att åsamka onödiga skador på Produkten.
Leverantören förbehåller sig rätten att avsluta Tjänsten för Användaren om Användaren, eller någon för vilken är ansvarig, bryter mot Villkoren eller på något vis missbrukar användandet av Tjänsten. En sådan uppsägning sker omedelbart och Användaren meddelas via e-post. Efter att Användaren har mottagit meddelande om uppsägning är Användaren skyldig att snarast men senast inom 14 dagar återsända Produkten till Leverantören. Om Användaren inte återsänt Produkten inom 14 dagar debiteras Användaren 250 kronor per påbörjad vecka som Leverantören ännu inte mottagit Produkten. Meddelande om uppsägning i sådant fall som avses här anses mottaget av Användaren den dag e-postmeddelandet avsänts.

9. Rättigheter och skyldigheter

Användaren och personer i dess närhet får under betalningsperioden en begränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar rätt att använda Tjänsten för sådan användning som beskrivs i punkt 8.
Äganderätten och eventuella immateriella rättigheter till Produkten eller Tjänsten tillhör Leverantören.

10. Force majeure

Om Leverantören förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som denne inte råder över, såsom blixt, eldsvåda, pandemi, krig och myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder. Leverantören ansvarar inte för försenad leverans eller Användarens kostnader som uppkommit på grund av ovan nämnda omständigheter som ligger utanför Leverantörens kontroll.

11. Reservationer

Leverantören friskriver sig, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för direkt och/eller indirekt uppkommen skada, såväl sak- som personskada, som uppstår för Användaren och/eller tredje man i samband med användandet av Tjänsten.
Leverantören förbehåller sig rätten att genomföra ändringar vad gäller exempelvis priser, tillgänglighet, tryckfel i skriftliga dokument på Leverantörens webbplats.
Om någon bestämmelse i Villkoren bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

12. Cookies

Leverantören använder cookies och liknande tekniker på sin webbplats https://www.pushtraningspuckar.se/. Vid besök på https://www.pushtraningspuckar.se/ behandlar Leverantören uppgifter så som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

12.1 Varför använder Leverantören cookies

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Leverantörens webbservrar och sparas på användarens enhet enligt nedan. De cookies Leverantören använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster Leverantören erbjuder. En del av Leverantörens tjänster behöver cookies för att fungera som de skall, samtidigt som andra förbättrar Användarens upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Leverantören använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande användningen av Leverantören tjänster. Leverantören använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till Användaren.

12.2 Hur kan Leverantörens användande av cookies kontrolleras

Den webbläsare, alternativt den enhet som används tillåter ofta Användaren att styra över inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. I webbläsarens eller enhetens inställningar kan information sökas om hur inställningarna för cookies kan justeras. Användaren kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när webbläsaren eller enheten stängs ned. Vänligen notera att en del av Leverantörens tjänster kanske inte fungerar optimalt om Användaren skulle välja att blockera eller radera cookies, såsom att viss information på webbplatsen blir otillgänglig eller att information laddas långsammare.
Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida: www.pts.se.

13. Tvist

Rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden bestäms av svensk lag.
I händelse av en tvist mellan Användaren och Leverantören skall en sådan tvist i första hand lösas genom direkt kommunikation mellan Användaren och Leverantören. Genom att godkänna Villkoren samtycker Användaren till att inte delta i någon form av aktivitet eller kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som kommer att leda till allmän svärtning av Leverantören.
För det fall en tvist inte kan lösas genom direkt kommunikation skall tvister angående tolkning eller tillämpning av Avtalet, Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

14. Kontakta oss

Om Användaren önskar komma i kontakt med Leverantören i frågor rörande Tjänsten, skall Användaren kontakta Leverantören på telefonnummer 08-6530080.
Om Användaren vill rapportera ett fel i Tjänsten skall Användaren utan dröjsmål kontakta Leverantören genom att ringa ovan nämnda telefonnummer.
Leverantören garanterar ingen särskild tidsmässig tillgänglighet för kundtjänstrelaterade ärenden men verkar för att i möjligaste mån bemöta förfrågningar från Användaren skyndsamt.